ചെത്ത്ലാത്ത്: ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും 20 ബാരൽ ഡീസൽ ലഭ്യമായതിനെ തുടർന്ന് ചെത്ത്ലാത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കി. അടുത്ത ബാർജ്ജിൽ ആവശ്യമായ ഡീസൽ എത്തുമെന്നും അതുവരെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് തുടരാൻ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 20 ബാരൽ ഡീസൽ മതിയാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ചെത്ത്ലാത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ.അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കെ ദ്വീപ് മലയാളിയോട് പറഞ്ഞു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here