ആന്ത്രോത്ത്: ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിൽ കനത്ത പോളിംഗ്. അവസാന കണക്കുകൾ ലഭ്യമായപ്പോൾ 86.72 ശതമാനം വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്തു. ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിൽ ആകെ 10,668 വോട്ടർമാരാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 9251 പേരും വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി.

ആകെ ഒൻപതു പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലായി 4519 പുരുഷ വോട്ടർമാരും, 4732 സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുമാണ് ഇന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here