ആന്ത്രോത്ത്: പവർ ഹൗസിലെ എഞ്ചിൻ തകരാറിലായതിനാൽ ഇനി മുതൽ ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിൽ വൈദ്യുതി ഭാഗീകമായി മുടങ്ങുമെന്ന് ആന്ത്രോത്ത് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കണം എന്നും വൈദ്യുതി വകുപ്പുമായി സഹകരിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here