കടമത്ത്: കിൽത്താൻ ദ്വീപിൽ നിന്നും കടമത്ത് ദ്വീപിലേക്ക് 38 കിലോമീറ്റർ നീന്തി ചരിത്രം കുറിച്ച ശ്യാമഴ ഗോലിയെ കടമത്ത് ദ്വീപിലെ 2007-2009 ബാച്ചിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയായ കോസ്മോസ് ഗ്രൂപ്പ് ആദരിച്ചു. ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ വനിതയായ ശ്യാമള ഗോലിയെ ഷാൾ അണിയിച്ച് കൊണ്ട് മൊമെന്റോ നൽകിയാണ് കോസ്മോസ് ഗ്രൂപ്പിലെ വനിതാ പ്രതിനിധികൾ ആദരിച്ചത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here